REGULAMIN konkursu „#Dominiumkombat na Instagramie”

Przycisk

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą #Dominiumkombat na Instagramie (dalej: „Konkurs”).

2. Organizatorem konkursu jest Cenega S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 36, KRS 0000498248, NIP 5210085235 (dalej: „Organizator”).

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U.z 2009r., Nr 201, poz.1540 z późn. zm.).

4. Konkurs odbywa się na serwisie społecznościowym Instagram w terminie od dnia 23.04.2019 (godzina 08:00) do dnia 28.04.2019 (godzina 22:00). Organizator z ważnych powodów może przedłużyć bądź skrócić czas trwania Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu za pośrednictwem strony www.cenega.pl (dalej: „Strona Konkursowa”).

5. Ogłoszenie wyników drugiej fazy Konkursu nastąpi na profilu instagramowym firmy Cenega.

6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany ani administrowany przez serwis Instagram. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Organizatorowi, a nie serwisowi Instagram. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika (zdefiniowanego poniżej), który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.§2 Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi i posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnikami nie mogą być: członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu, ani pracownicy Organizatora, a także osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym oraz członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w niniejszym punkcie. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z faktem, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, zaakceptował je i zobowiązał do ich przestrzegania.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie wszystkich czynności z punktu 6. w terminie trwania Konkursu. Uczestnicy nie mogą edytować swoich postów. Posty edytowane nie będą brane pod uwagę w wybieraniu zdobywców nagród.

5. W konkursie mogą brać udział wyłącznie Użytkownicy posiadający konto na Instagramie, które jest starsze niż 14 dni oraz posiada przynajmniej w momencie przystąpienia do konkursu 2 publikacje.

6. Konkurs podzielony jest na dwie fazy.

6.1. Nagrody w pierwszej fazie konkursu dostarczone są przez partnera akcji - Dominium S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Dąbrowieckiej 30, 03-932 Warszawa. (dalej “Partner”).

6.2. W pierwszej fazie Konkursu biorą udział Uczestnicy, którzy w okresie od 23.04.2019 do 28.04.2019 kupią grę Mortal Kombat 11 i opublikują na serwisie Instagram, opatrzoną zdjęciem dowodowym (przedstawiającym osoby grające w Mortal Kombat 11) informację o organizacji wspólnej imprezy ze znajomymi, na której będą grali w grę Mortal Kombat 11. Zdjęcie musi być opatrzone hashtagiem #DominimiumKombat oraz adresować za pomocą znaku „@” instagramowe profile Cenega oraz Pizza_Dominium.

6.3. Przedstawiciel Organizatora skontaktuje się za pomocą wiadomości prywatnej na Instagramie lub za pomocą komentarza pod postem z każdym z Uczestników, który weźmie udział w pierwszej fazie Konkursu, wręczając Uczestnikowi kod do wykorzystania w call center Pizzy Dominium.

6.4. W drugiej fazie Konkursu biorą udział Uczestnicy pierwszej fazy, którzy, w okresie od 23.04.2019 do 28.04.2019 opublikują na serwisie Instagram zdjęcie, na którym będą widoczne: gra Mortal Kombat 11 oraz pizza zdobyta w fazie pierwszej konkursu. Zdjęcie musi być opatrzone hashtagiem #DominimiumKombat oraz adresować za pomocą znaku „@” instagramowe profile Cenega oraz Pizza_Dominium. Opis zdjęcia musi zawierać kreatywną odpowiedź na pytanie: „Która postać ze świata Mortal Kombat jest Twoją ulubioną i dlaczego?” (zadania pierwszej oraz drugiej fazy Konkursu, zwane będą dalej: „Zadania Konkursowe”).

7. Uczestnik Konkursu może jednokrotnie wziąć udział w każdej fazie Konkursu.

8. Niedopuszczalne jest przesyłanie Zadań Konkursowych, które zawierają treści sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.

a)Zawierają treści • obraźliwe; • nawołujące do agresji; • zawierające informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby; • obrażające inne narodowości, religie, rasy ludzkie; • wulgarne lub zawierające wulgaryzmy; • propagujące używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających; • propagujące nadmierne spożywanie alkoholu; • zawierające linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje; • zawierające dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik; • zawierające treści o charakterze komercyjnym (reklamy); • niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;

b)Naruszają prawa innych osób, np. dobra osobiste, autorskie prawa majątkowe lub osobiste innych osób;

c)Naruszają dobre obyczaje;

d)Są niezgodne z Regulaminem.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania ze Strony Konkursu niedopuszczalnych Zadań Konkursowych, o których mowa w pkt 7. powyżej. Zadania Konkursowe, o których mowa w pkt 7. powyżej nie biorą udziału w Konkursie.


§3 Nagrody oraz zasady ich przyznawania i dystrybuowania

1. Nagrodami w fazie pierwszej Konkursu są kody na dwie średnie pizze od Partnera o jednostkowej wartości 35,90 PLN. Kody będą uprawniały Uczestników do realizacji zamówienia pizzy w dostawie pod wskazany adres bez konieczności ponoszenia opłaty. Zamówienia na pizze winny być składane telefoniczne pod numerem 222 10 10 10 w call center Pizza Dominium. W puli kodów do rozdania znajduje się 200 kodów. Kody będą aktywne w okresie od 23.04.2019 do 28.04.2019. Nagrodą w drugiej fazie Konkursu jest edycja kolekcjonerska gry Mortal Kombat 11 na konsolę PlayStation®4 o wartości 1 200 PLN.Nagrodę z drugiej fazy Konkursu otrzyma Uczestnik, który, w poście na serwisie Instagram, w sposób najbardziej kreatywny odpowie na pytanie konkursowe: „Która postać ze świata Mortal Kombat jest Twoją ulubioną i dlaczego?”.

2. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W przypadkach określonych w art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14 poz. 176 z późn. zm.). Organizator przed wydaniem nagrody, pobierze zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych 10% zryczałtowany podatek od wartości wydanych nagród. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości płatnikiem podatku, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest Organizator.

3. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę, świadczenie pieniężne lub inne świadczenie.

4. Komisja, kierując się kryteriami określonymi w Regulaminie, wyłoni 1 (jednego) zdobywcę nagrody spośród Uczestników, którzy zgłosili swój udział w Konkursie i wykonali Zadanie Konkursowe.

5. Lista Uczestników nagrodzonych w drugiej fazie Konkursu zostanie przedstawiona w terminie: 14 dni od zakończenia drugiej fazy Konkursu.

6. Ze zdobywcami nagrody w drugiej fazie Konkursu Organizator skontaktuje się za pośrednictwem portalu Instagram. Nagroda zostanie wysłana kurierem na wskazany adres.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli brak możliwości przekazania nagrody wyniknął z przyczyn niezależnych od Organizatora (zdarzenie losowe, tzw. siła wyższa, brak możliwości skontaktowania z nagrodzonym w przypadku podania błędnych danych kontaktowych).

8. Jeśli pomimo dochowania należytej staranności skontaktowanie się ze zdobywcą nagrody nie było możliwe, Organizator ma prawo wyłonić kolejnego zdobywcę nagrody, z którym skontaktuje się w celu jej przekazania.

9. W przypadku, gdy okaże się, że zdobywca nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w §2 niniejszego regulaminu, osoba taka traci prawo do nagrody. W takim przypadku Komisja Konkursowa ma prawo do wyłonienia kolejnego zdobywcy nagrody.


§4 Komisja konkursowa

1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie czuwać komisja konkursowa powołana przez Organizatora („Komisja Konkursowa”).

2. W ocenie wykonania Zadania Konkursowego przez Uczestników, Komisja Konkursowa będzie stosowała następujące kryteria, do wyboru przez Komisję:

a. Oryginalność

b. Pomysłowość

  c. Stylistyka 

3. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej/lub żadnej ilości nagród, w sytuacji, gdy Zadania Konkursowe w drugiej fazie Konkursu, zdaniem Komisji Konkursowej , będą na zbyt niskim poziomie, by zakwalifikować je do przyznania nagrody.


§5 Akceptacja Regulaminu

1. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin, regulamin Portalu Facebook, regulamin Portalu Instagram oraz inne regulacje prawne dotyczące uczestnictwa w Konkursie oraz użytkowania ww. portalu.

2. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza złożenie przez danego Uczestnika następujących oświadczeń lub zezwoleń: 

  a. Wyrażenie zgody na udział w Konkursie; 

  b. Złożenie oświadczenia, iż Uczestnik jest osobą pełnoletnią, jak również, że nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu;

  c. Udzielenie zezwolenia (zwanego dalej licencją niewyłączną) na korzystanie przez Organizatora z Zadania Konkursowego drugiej fazy Konkursu wykonanego przez Uczestnika w serwisie  Instagram w okresie do końca 2019r. na następujących polach eksploatacji: 

  • prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów;

  • wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,

  • prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

  • wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  • zwielokrotnienie utworu (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

  • prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego; 

  • prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którymi się w tym celu posługuje;•prawo wykorzystania utworów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

  • prawo do tworzenia papierowych wersji (wydruków) utworów;

  • prawo dostosowania funkcjonalności utworów do wymagań Strony Konkursowej;

  • prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych, w tym aplikacji urządzeń mobilnych łączących się ze Stroną Konkursową; 

  • prawo wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy;•wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego utworu, w tym przekazywania utworu, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;•prezentowania utworów, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych;

  • wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie na wskazanych wyżej polach eksploatacji.

 Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej. 

  d. Wykonane Zadane Konkursowe stanowi przejaw jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz że przysługują mu wszelkie prawa do Zadania Konkursowego i nie jest ono w żaden sposób ograniczone ani obciążone, jak również że rozporządzenie przez niego Zadaniem Konkursowym nie wpłynie na uprawnienia Organizatora,

  e. Zadanie Konkursowe nie było nigdzie wcześniej publikowane oraz że jest on jedynym właścicielem praw autorskich do tekstu, które nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych.

 3. Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. 


§6 Postępowanie reklamacyjne 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w terminie do 14 dni od zakończenia Konkursu na adres ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa z dopiskiem „Dominium Kombat” . O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres Uczestnika, e-mail podany w Konkursie, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Reklamacja powinna być kierowana na adres Organizatora. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji jej autor zostanie powiadomiony pisemnie.

5. Decyzja Organizatora jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnik może dochodzić swoich roszczeń przed właściwym sądem powszechnym. 


§7 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników jest Cenega S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 50, 02-255 Warszawa, posiadającą NIP: 521-008-52-35, REGON: 012082833, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000498248. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).

2.Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@cenega.com.

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celu przekazania nagród oraz w celach podatkowych (dotyczy zdobywców nagród) – jeżeli występują obowiązki podatkowe.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.

5. Uczestnikom, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

  a. sprostowania danych,

  b. usunięcia danych,

  c. ograniczenia przetwarzania danych,

  d. przenoszenia danych,

  e. wniesienia sprzeciwu,

  f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:

  - w pierwszej fazie Konkursu:a) 

  a. profil na Instagram.

  - w drugiej fazie Konkursu:

  a. imię i nazwisko,

  b. PESEL,

  c. wizerunek,

  d. adres e-mail,

  e. profil Instagram.

7. Organizator może zbierać ponadto od zdobywców nagród następujące dane: 

  a. imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym,

  b. identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),

  c. data urodzenia,

  d. nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,

  e. numer telefonu,

  f. adres zamieszkania.

8. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a w przypadku zdobywców nagród przez czas niezbędny do doręczenia nagrody oraz rozliczenia podatku, a następnie usuwane. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane. 

10. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Administrator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 

  a. przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,

  b. utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, 

  c. nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

11. W związku z Konkursem dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do obsługi Konkursu oraz doręczenia nagród, a ponadto takim podmiotom jak banki i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierom (w związku z realizacją zamówienia).

12. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Uczestnika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

13. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystać z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres iod@cenega.com ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Konkursie oraz odbioru nagrody.

14. Administrator nie wykorzystuje zebranych danych do celów marketingowych.


§ 8 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Konkursowej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, poniesioną przez uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie.

4. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestnika, który w sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami wpłynął na przebieg Konkursu lub w stosunku do którego powziął takie podejrzenie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez uczestników Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu.

6. Regulamin dostępny jest na Stronie Konkursowej oraz w biurze Organizatora. 

Przycisk

Powrót na górę

Powrót do strony głównej

Przycisk
Przycisk

"PlayStation" and the "PS" Family logo are registered trademarks and "PS4" is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc.

Współorganizatorami konkursu są Dominium S.A. i Cenega S.A.